Политика за бисквитките

Администриране и защита на ЛИЧНИ ДАННИ на потребителите на www.momentite.bg

Настоящият документ съдържа общи положения и условия, съгласно които „Травел Дийлс” ЕООД, ЕИК: BG201556297, със седалище и адрес на управление: гр. София, Община: Столична, Район: Оборище, ул: Странджа 52, представлявано от Ирена Филипова-Маринова – Управител, ще събира, обработваи съхранявапредоставени от потребителите на интернет магазин www.momentite.bg лични данни.

  1. „Травел Дийлс” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури;
  2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя, „Травел Дийлс” ЕООД обозначава задължителните или незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.
  3. Ограниченията съгласно по-горния текст не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай „Травел Дийлс” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.
  4. С приемането (отбелязване в предвиденото чекбоксче в платформата) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от „Травел Дийлс” ЕООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с доставчиците, наемателите на информационната платформа и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
  5. С приемането (отбелязване в предвиденото чекбоксче в платформата) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с въжможността „Травел Дийлс” ЕООД да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, регистрирана към потребителския профил, за контакти по телефон с маркетингова цел или в случай на изтичащи срокове в услуга/стока на клиентите.

В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила Настоящите са утвърдени с решение на общото събрание на „Травел Дийлс” ЕООДи влизат в сила за всички потребители считано от 02/09/2013г.

Безплатна доставка за поръчки над 99лв.
Безплатно взимане от магазина
Сигурно плащане онлайн